Urus – 10 Shawwal-ul-Mukarram

Urus : Syedna Ibrahim bin Syednal Husain ( R.A ) – ( Yemen )

Urus : Syedna Husain Husamuddin ( R.A ) – ( Masaar – Yemen )

Urus : Syedna Hebatullah-il-Moayyad-fid-Din ( R.A ) – (Ujjain – India )